11.8.5.3 Lê Tự Lực
Vợ con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu