11.79.80.1 Lê Tự Thứ

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Ảo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                                        v
9.53.42.1 Lê Tự Nhuận 9.54.42.2 Lê Tự Du 9.55.42.3 Lê Tự Tân 9.56.42.4 Lê Tự Tấn 9.57.42.5 Lê Tự Tài 9.58.42.6 Lê Tự Đa
                                                                                                                                                ||
                                                                                                                                                v
10.80.56.1 Lê Tự Chiêu 10.81.56.2 Lê Tự Hoành 10.82.56.3 Lê Tự Bản
                                                                                          ||
                                                                                          v
11.79.80.1 Lê Tự Thứ 11.80.80.2 Lê Tự Sỏi 11.81.80.3 Lê Tự Núi 11.82.80.4 Lê Tự Non 11.83.80.5 Lê Thị Thảo 11.84.80.6 Lê Thị Út
                ||
                v
12.154.79.1 Lê Tự Nghĩa 12.155.79.2 Lê Thị Thiệt 12.156.79.3 Lê Thị Tình 12.157.79.4 Lê Thị Bình 12.158.79.5 Lê Thị Ninh

                                                        

2. Cha : 10.80.56.1 Lê Tự Chiêu

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Bếp

4. Anh chị em : là con trưởng trong 6 anh chi em : 
              1. 11.79.80.1 Lê Tự Thứ - vợ : Nguyễn Thị Di - Trương Thị Hinh
              2. 11.80.80.2 Lê Tự Sỏi - vợ : Nguyễn Thị Khải
              3. 11.81.80.3 Lê Tự Núi
              4. 11.82.80.4 Lê Tự Non
              5. 11.83.80.5 Lê Thị Thảo
              6. 11.84.80.6 Lê Thị Út 

                         
       

 5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Di- Trương Thị Hinh

6. Con : Có 5 người con : 
               1. 12.154.79.1 Lê Tự Nghĩa - vợ : Nguyễn Thị Nà
               2. 12.155.79.2 Lê Thị Thiệt
               3. 12.156.79.3 Lê Thị Tình
               4. 12.157.79.4 Lê Thị Bình
               5. 12.158.79.5 Lê Thị Ninh
             
      

7. Đặc điểm :