11.70.76.2 Lê Tự Trứ

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Ảo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                                        v
9.53.42.1 Lê Tự Nhuận 9.54.42.2 Lê Tự Du 9.55.42.3 Lê Tự Tân 9.56.42.4 Lê Tự Tấn 9.57.42.5 Lê Tự Tài 9.58.42.6 Lê Tự Đa
                                                                          ||
                                                                          v
10.74.54.1 Lê Tự Giai 10.75.54.2 Lê Tự Vượng 10.76.54.3 Lê Tự Hưng 10.77.54.4 Lê Tự Liên 10.78.54.5 Lê Tự Khanh 10.79.54.6 Lê Tự Cảnh
                                                                                 ||
                                                                                 v
11.69.76.1 Lê Tự Chuột 11.70.76.2 Lê Tự Trứ 11.71.76.3 Lê Tự Lưu 11.72.76.4 Lê Tự Lai 11.73.76.5 Lê Tự Hán 11.74.76.6 Lê Thị Trường 11.75.76.7 Lê Thị Hành 11.76.76.8 Lê Thị Tiêu 11.77.76.9 Lê Thị Đương 11.78.76.10 Lê Thị Ty
                               ||
                               v 
12.148.70.1 Lê Tự Tri 12.149.70.2 Lê Tự Nhồng 12.150.70.3 Lê Thị Mùi 12.151.70.4 Lê Thị Lạch 12.152.70.5 Lê Thị Ngư 12.153.70.6 Lê THị Ngư Em
             
                                                        

2. Cha :  10.76.54.3 Lê Tự Hưng

3. Mẹ :   Nguyễn Thị  Luân

4. Anh chị em : là con 2 trong 10 anh chị em :

              1. 11.69.76.1 Lê Tự Chuột - vơ : Trương Thị Chít
              2. 11.70.76.2 Lê Tự Trứ - vợ : Nguyễn Thị Tâm
              3. 11.71.76.3 Lê Tự Lưu
              4. 11.72.76.4 Lê Tự Lai
              5. 11.73.76.5 Lê Tự Hán
              6. 11.74.76.6 Lê Thị Trường
              7. 11.75.76.7 Lê Thị Thành
              8. 11.76.76.8 Lê Thị Tiên
              9. 11.77.76.9 Lê Thị Đương
            10. 11.78.76.10 Lê Thị Ty 
                              
     

 5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Tâm

6. Con : Có 6 người con :
               1. 12.148.70.1 Lê Tự Trí
               2. 12.149.70.2 Lê Tự Nhồng - vợ : Nguyễn Thị Diếc - Nguyễn Thị Sỏ
               3. 12.150.70.3 Lê Thị Mùi
               4. 12.151.70.4 Lê Thị Lạch
               5. 12.152.70.5 Lê Thị Ngư
               6. 12.153.70.6 Lê Thị Ngư Em                            
                 

7. Đặc điểm :.......