11.7.5.2 Lê Tự Trì

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||                                                                                                          
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                    ||
                                    v
4.1.1.1 Lê Tự Nhuận 4.2.1.2 Lê Tự Nhàn
                                                  ||
                                                  v
5.2.2.1 Lê Tự Quắc
                                                 ||
                                                 v
6.4.2.1 Lê Tự Bình 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
                                                                     ||
                                                                     v                                                                                                                                   
7.1.5.1 Lê Tự Kiêu 7.2.5.2 Lê Tự Truyền 7.3.5.3 Lê Tự Ngân 7.4.5.4 Lê Tự Thôn 7.5.5.5 Lê Tự Nào 7.6.5.6 Lê Tự Dụng 7.7.5.7  Lê Tự Vào
               ||
               v
8.1.1.1 Lê Tự Tấn 8.2.1.2 Lê Tự Thước 8.3.1.3 Lê Tự Quyên 8.4.1.4 Lê Tự Quyền 8.5.1.5 Lê Tự Khởi 8.6.1.6 Lê Tự Siêu 8.7.1.7 Lê Tự Tần 8.8.1.8 Lê Tự Thủ
                                        ||
                                        v 
9.7.2.1 Lê Tự Bế 9.8.2.2 Lê Tự Cu 9.9.2.3 Lê Tự Thi 9.10.2.4 Lê Tự Nhị 9.11.2.5 Lê Tự Ngôn 9.12.2.6 Lê Tự Vô Danh
               ||
               v
10.3.7.1 Lê Tự Chức 10.4.7.2 Lê Tự Cho 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu 10.6.7.4 Lê Thị Thuận 10.7.7.5 Lê Thị Mưu 10.8.7.6 Lê Thị Tá 10.9.7.7 Lê Thị Nghệ
                                                                         ||
                                                                         v
11.6.5.1 Lê Tự Loan 11.7.5.2 Lê Tự Trì 11.8.5.3 Lê Tự Lực 11.9.5.4 Lê Tự Sĩ 11.10.5.5 Lê Tự Yến 11.11.5.6 Lê Tự Nhạn 11.12.5.7 Lê Thị Gắng 11.13.5.8 Lê Thị Sân 11.14.5.9 Lê Thị Hiên
                                 ||
                                 v
12.12.7.1 Lê Tự Xu 12.13.7.2 Lê Tự Mua 12.14.7.3 Lê Thị Gia 12.15.7.4 Lê Thị Gà
       
 

2. Cha : 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Dư - Nguyễn Thị Hồi

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 9 anh chi em :

             1. 11.6.5.1 Lê Tự Loan  - vợ : 3 bà : Tư - Niêu - Dung
             2. 11.7.5.2 Lê Tự Trì  - vợ : Nguyễn Thị Thơ
             3. 11.8.5.3 Lê Tự Lực
             4. 11.9.5.4 Lê Tự Sĩ       
             5. 11.10.5.5 Lê Tự Yến
             6. 11.11.5.6 Lê Tự Nhạn
             7. 11.12.5.7 Lê Thị Gắng
             8. 11.13.5.8 Lê Thị Sân
             9. 11.14.5.9 Lê Thị Hiên             

5. Vợ :  Nguyễn Thị Thơ

6. Con : Có 4 người con : 
            1. 12.12.7.1 Lê Tự Xu (Danh) - vợ : Nguyễn Thị Xự
            2. 12.13.7.2 Lê Tự Mua - vợ : Nguyễn Thị Thạc
            3. 12.14.7.3 Lê Thị Gia (Kiệu)
            4. 12.15.7.4 Lê Thị Gà (Báo)

7. Đặc điểm :.......