11.69.76.1 Lê Tự Chuột

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Ảo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                                        v
9.53.42.1 Lê Tự Nhuận 9.54.42.2 Lê Tự Du 9.55.42.3 Lê Tự Tân 9.56.42.4 Lê Tự Tấn 9.57.42.5 Lê Tự Tài 9.58.42.6 Lê Tự Đa
                                                                          ||
                                                                          v
10.74.54.1 Lê Tự Giai 10.75.54.2 Lê Tự Vượng 10.76.54.3 Lê Tự Hưng 10.77.54.4 Lê Tự Liên 10.78.54.5 Lê Tự Khanh 10.79.54.6 Lê Tự Cảnh
                                                                                 ||
                                                                                 v
11.69.76.1 Lê Tự Chuột 11.70.76.2 Lê Tự Trứ 11.71.76.3 Lê Tự Lưu 11.72.76.4 Lê Tự Lai 11.73.76.5 Lê Tự Hán 11.74.76.6 Lê Thị Trường 11.75.76.7 Lê Thị Hành 11.76.76.8 Lê Thị Tiêu 11.77.76.9 Lê Thị Đương 11.78.76.10 Lê Thị Ty
          ||
          v 
12.142.69.1 Lê Tự Cầm 12.143.69.2 Lê Tự Kỳ 12.144.69.3 Lê Tự Nhi 12.145.69.4 Lê Thị Thi 12.146.69.5 Lê Thị Em 12.147.69.6 Lê Thị  Được
             
                                                        

2. Cha :  10.76.54.3 Lê Tự Hưng

3. Mẹ :   Nguyễn Thị  Luân

4. Anh chị em : là con trưởng trong 10 anh chị em :

              1. 11.69.76.1 Lê Tự Chuột - vơ : Trương Thị Chít
              2. 11.70.76.2 Lê Tự Trứ - vợ : Nguyễn Thị Tâm
              3. 11.71.76.3 Lê Tự Lưu
              4. 11.72.76.4 Lê Tự Lai
              5. 11.73.76.5 Lê Tự Hán
              6. 11.74.76.6 Lê Thị Trường
              7. 11.75.76.7 Lê Thị Thành
              8. 11.76.76.8 Lê Thị Tiên
              9. 11.77.76.9 Lê Thị Đương
            10. 11.78.76.10 Lê Thị Ty 
                              
     

 5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Chít

6. Con : Có 6 người con :
               1. 12.142.69.1 Lê Tự Cầm - vợ : Võ Thị Cống
               2. 12.143.69.2 Lê Tự Kỳ
               3. 12.144.69.3 Lê Tự Nhi
               4. 12.145.69.4 Lê Thị Thí
               5. 12.146.69.5 Lê Thị Em
               6. 12.147.69.6 Lê Thị Được                
                 

7. Đặc điểm :.......