11.66.72.3 Lê Tự Cần

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Ảo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                                                                     ||
                                                                                                                                     v
9.51.41.1 Lê Tự Tồn 9.52.41.2 Lê Tự Điệu
                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                        v
10.72.52.1 Lê Tự Xài 10.73.52.2 Lê Tự Bắc
                                                                                                                              ||
                                                                                                                              v
11.64.72.1 Lê Tự Tánh 11.65.72.2 Lê Tự Hoành 11.66.72.3 Lê Tự Cần 11.67.72.4 Lê Tự Mùi
                                                                                                                                                    ||
                                                                                                                                                    v
12.134.66.1 Lê Tự Anh 12.135.66.2 Lê Tự Hào

                                                        

2. Cha :  10.72.52.1 Lê Tự Xài 

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Bơm

4. Anh chị em : là con thứ 3 trong 4 anh chi em : 
                  1. 11.64.72.1 Lê Tự Tánh - vợ : Võ Thị Thân - Hồ Thị Chút
              2. 11.65.72.2 Lê Tự Hoành - vợ : Đào Thị Thường
              3. 11.66.72.3 Lê Tự Cần - vợ : Võ Thị Thân
              4. 11.67.72.4 Lê Tự Mùi - vợ : Nguyễn Thị Hý

       

 5. Vợ :  Võ Thị Thân

6. Con : có 2 người con:
                1. 12.134.66.1 Lê Tự Anh - vợ : Nguyễn Thị Dưỡng - Trần Thị Cần
                2. 12.135.66.2 Lê Tự Hào 
   

              

7. Đặc điểm :.......