11.63.69.1 Lê Tự Siêu

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Ảo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                                                                     ||
                                                                                                                                     v
9.51.41.1 Lê Tự Tồn 9.52.41.2 Lê Tự Điệu
                                                                                                                       ||
                                                                                                                       v
10.69.51.1 Lê Tự Xin 10.70.51.2 Lê Tự Ních 10.71.51.3 Lê Tự Dụng
                                                                              ||
                                                                              v
11.63.69.1 Lê Tự Siêu
                                                                              ||
                                                                              v

12.126.63.1 Lê Tự Chấn 12.127.63.2 Lê Tự Đen

                                                        

2. Cha :  10.69.51.1 Lê Tự Xin

3. Mẹ :   Phan THị Hiếu

4. Anh chị em : là con duy nhất : 
              1. 11.63.69.1 Lê Tự Siêu - vợ : Nguyễn Thị Diên - Lê Văn Thị Chuột
                         
 

5. Vợ :  Nguyễn Thị Diên - Lê Văn Thị Chuột

6. Con : Có 2 người con : 
            1. 12.126.63.1 Lê Tự Chấn - vợ : Thi Thị Nhu
               2. 12.127.63.2 Lê Tự Đen

7. Đặc điểm :.......