11.62.68.1 Lê Tự Lem

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Áo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                               ||
                                                                                               v
9.49.40.1 Lê Tự Quan 9.50.40.2 Lê Tự Tường
                                                                                                        ||
                                                                                                        v
10.67.50.1 Lê Tự Dung 10.68.50.2 Lê Tự Chệch
                                                                                                                       ||
                                                                                                                       v
11.62.68.1 Lê Tự Lem
                                                                                                                       ||
                                                                                                                       v
12.125.62.1 Lê Tự Ta
 
                                                        

2. Cha :  10.68.50.2 Lê Tự Chệch

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Khả

4. Anh chị em : là con duy nhật : 
                 1. 11.63.68.1 Lê Tự Lem - vợ : Nguyễn Thị Thí
                          
                            

5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Thi

6. Con : Có 1 người con :  
                           
 1. 12.125.62.1 Lê Tự Ta
                     
                                                                                                                          

7. Đặc điểm :.......