11.55.59.1 Lê Tự Quẹt

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                                                   ||
                                                                                                   v
4.6.3.1 Lê Tự Môn
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.5.6.1 Lê Tự Đen 5.6.6.2 Lê Tự Lan
                                                                                                            ||                                                                                                         
                                                                                                            v                                                                                                                                
6.10.6.1 Lê Tự Loan 6.11.6.2 Lê Tự Hảo 6.12.6.3 Lê Tự Tín 6.13.6.4 Lê Tự Miên 6.14.6.5 Lê Tự Quới
                                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                                           v
7.25.14.1 Lê Tự Diệt 7.26.14.2 Lê Tự Ngoạn 7.27.14.3 Lê Tự Khuôn 7.28.14.4 Lê Tự Phương
                                                                                                    ||                                                                                                        
                                                                                                    v
8.19.25.1 Lê Tự Mật 8.20.25.2 Lê Tự Khoan 8.21.25.3 Lê Tự Ý  
                                                                                                                                     ||
                                                                                                                                     v
9.47.21.1 Lê Tự Giá
                                                                                                                                ||
                                                                                                                                v
10.59.47.1 Lê Tự Hứa 10.60.47.2 Lê Tự Liệu 10.61.47.3 Lê Tự Bình
                                                                                        ||
                                                                                        v
11.55.59.1 Lê Tự Quẹt
                                                                                       ||
                                                                                       v
                                                                       
12.110.55.1 Lê Tự Lợi 12.111.55.2 Lê Tự Lới 12.12.112.55.3 Lê Tự Nhặc 12.113.55.4 Lê Tự Mua
       
  2. Cha :  10.59.47.1 Lê Tự Hứa

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Hòa

4. Anh chị em : là con duy nhật   
                       1. 11.55.59.1 Lê Tự Quẹt                                                                                                          
   

5. Vợ :  Nguyễn Thị Sự                                                                                                                                                                                       

6. Con : Có 4 người con :
               1. 12.110.55.1 Lê Tự Lợi
               2. 12.111.55.2 Lê Tự Lới
               3. 12.112.55.3 Lê Tự Nhặc
               4. 12.113.55.4 Lê Tự Mua - vợ : Nguyễn Thị Ngân
                   

7. Đặc điểm :