11.54.52.1 Lê Tự Quốc

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                                                   ||
                                                                                                   v
4.6.3.1 Lê Tự Môn
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.5.6.1 Lê Tự Đen 5.6.6.2 Lê Tự Lan
                                                                                                            ||                                                                                                         
                                                                                                            v                                                                                                                                
6.10.6.1 Lê Tự Loan 6.11.6.2 Lê Tự Hảo 6.12.6.3 Lê Tự Tín 6.13.6.4 Lê Tự Miên 6.14.6.5 Lê Tự Quới
                                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                                           v
7.25.14.1 Lê Tự Diệt 7.26.14.2 Lê Tự Ngoạn 7.27.14.3 Lê Tự Khuôn 7.28.14.4 Lê Tự Phương
                                                                                                    ||                                                                                                        
                                                                                                    v
8.19.25.1 Lê Tự Mật 8.20.25.2 Lê Tự Khoan 8.21.25.3 Lê Tự Ý  
                                                                                               ||
                                                                                               v
9.46.20.1 Lê Tự Khuê
                                                                                        ||
                                                                                        v
10.52.46.1 Lê Tự Ảnh 10.53.46.2 Lê Tự Hản 10.54.46.3 Lê Tự Ngôn 10.55.46.4 Lê Tự Kỳ 10.56.46.5 Lê Tự Bôi 10.57.46.6 Lê Tự Vôi 10.58.46.7 Lê Tự Nghi
              ||
              v
11.54.52.1 Lê Tự Quốc
                 ||
                 v
12.105.54.1 Lê Tự Cầm 12.106.54.2 Lê Tự Sắc 12.107.54.3 Lê Tự Đã 12.108.54.4 Lê Tự Huề 12.109.54.5 Lê Tự Lai
                           

2. Cha : 10.52.46.1 Lê Tự Ảnh

3. Mẹ :  Trần Thị Nào

4. Anh chị em : là con duy nhật :    
                        1. 11.54.52.1 Lê Tự Quốc                                                                                                    
  

5. Vợ :  Nguyễn Thị Bầu - Lê Tấn Thị Nghị                                                                                                                                                                                    

6. Con : Có 5 người con :
               1. 12.105.54.1 Lê Tự Cầm
               2. 12.106.54.2 Lê Tự Sắc
               3. 12.107.54.3 Lê Tự Đã - vợ : Trần Thị Đắt
               4. 12.108.54.4 Lê Tự Huề - vợ : Nguyễn Thị Đấu
               5. 12.109.54.5 Lê Tự Lai - vợ : Trần Thị Đào
                    

7. Đặc điểm :