11.53.50.7 Lê Thị Kim  

Chồng con: không rõ
Xem cây gia pha của cha : 10.50.40.4 Lê Tự Giai