11.52.50.6 Lê Thị Chi  

Chồng con: không rõ
Xem cây gia pha của cha : 10.50.40.4 Lê Tự Giai