11.5.4.2 Lê Tự Nồi
Vợ con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.4.7.2 Lê Tự Cho