11.49.50.3 Lê Tự Gốc  

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                         
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                    
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                                                            ||
                                                            v
7.23.9.1 Lê Tự Hoa 7.24.9.2 Lê Tự Hương
                                                                         ||
                                                                         v


 
                                                               

8.18.24.1 Lê Tự Khiêu
                                                                      ||
                                                                      v
9.37.18.1 Lê Tự Ngân 9.38.18.2 Lê Tự Quạ 9.39.18.3 Lê Tự Châu 9.40.18.4 Lê Tự Qua 9.41.18.5 Lê Tự Dung 9.42.18.6 Lê Tự Túng 9.43.18.7 Lê Tự Như 9.44.18.8  Lê Tự Vô Danh
                                                                                     ||
                                                                                     v
10.47.40.1 Lê Tự Cần 10.48.40.2 Lê Tự Xoài 10.49.40.3 Lê Tự Bảo 10.50.40.4 Lê Tự Giai
                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                 v
11.47.50.1 Lê Tự Mỹ 11.48.50.2 Lê Tự Châm 11.49.50.3 ê Tự Gốc 11.50.50.4 Lê Tự Lượt 11.51.50.5 Lê Thị Dinh 11.52.50.6 Lê Thị  Chi 11.53.50.7 Lê Thị Kim
                                                                                  ||
                                                                                  v
12.91.49.1 Lê Tự Chuẩn 12.92.49.2 Lê Tự Sắt 12.93.49.3 Lê Tự Tỏi 12.94.49.4 Lê Tự Cối 12.95.49.5 Lê Tự Bản 12.96.49.6 Lê Tự Cầm 12.97.49.7 Lê Tự Đấu 12.98.49.8 Lê Thị Chiếu


                                         

2. Cha :  10.50.40.4 Lê Tự Giai
3. Mẹ :  Nguyễn Thị  Chạy

4. Anh chị em : là con thứ 3 trong 7 anh chị em : 
                  1. 11.47.50.1 Lê Tự Mỹ - vợ : Nguyễn Thị Nhưng - Bà Hượt
              2. 11.48.50.2 Lê Tự Châm - vợ : Hà Thị Nghi
              3. 11.49.50.3 Lê Tự Gốc - vợ : Nguyễn Thị Kim
              4. 11.50.50.4 Lê Tự Lược -vợ : Nguyễn Thị Số
              5. 11.51.50.5 Lê Thị Dinh
              6. 11.52.50.6 Lê Thị Chi
              7. 11.53.50.7 Lê Thị Kim

                       
                         
5. Vợ :  Nguyễn Thị Kim

6. Con : Có 8 người con : 
             1. 12.91.49.1 Lê Tự Chuẩn - vợ : Hình Thị Đạt
               2. 12.92.49.2 Lê Tự Sắt
               3. 12.93.49.3 Lê Tự Tỏi - vợ : Nguyễn Thị Nga
               4. 12.94.49.4 Lê Tự Cối - vợ : Nguyễn Thị Phú
               5. 12.95.49.5 Lê Tự Bản
               6. 12.96.49.6 Lê Tự Cầm
               7. 12.97.49.7 Lê Tự Đấu
               8. 12.98.49.8 Lê Thị Chiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7. Đặc điểm :.......