11.47.50.1 Lê Tự Mỹ 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                         
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                    
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                                                            ||
                                                            v
7.23.9.1 Lê Tự Hoa 7.24.9.2 Lê Tự Hương
                                                                         ||
                                                                         v


 
                                                               

8.18.24.1 Lê Tự Khiêu
                                                                      ||
                                                                      v
9.37.18.1 Lê Tự Ngân 9.38.18.2 Lê Tự Quạ 9.39.18.3 Lê Tự Châu 9.40.18.4 Lê Tự Qua 9.41.18.5 Lê Tự Dung 9.42.18.6 Lê Tự Túng 9.43.18.7 Lê Tự Như 9.44.18.8  Lê Tự Vô Danh
                                                                                     ||
                                                                                     v
10.47.40.1 Lê Tự Cần 10.48.40.2 Lê Tự Xoài 10.49.40.3 Lê Tự Bảo 10.50.40.4 Lê Tự Giai
                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                 v
11.47.50.1 Lê Tự Mỹ 11.48.50.2 Lê Tự Châm 11.49.50.3 ê Tự Gốc 11.50.50.4 Lê Tự Lượt 11.51.50.5 Lê Thị Dinh 11.52.50.6 Lê Thị  Chi 11.53.50.7 Lê Thị Kim
                        ||
                        v
12.79.47.1 Lê Tự Cánh 12.80.47.2 Lê Tự Buội 12.81.47.3 Lê Thị Sinh 12.82.47.4 Lê Thị Thước 12.83.47.5 Lê Thị Cương 12.84.47.6  Lê Thị Thiệt 12.85.47.7 Lê Thị Kim


                                           

2. Cha :  10.50.40.4 Lê Tự Giai
3. Mẹ :  Nguyễn Thị  Chạy

4. Anh chị em : là con trưởng trong 7 anh chị em : 
                  1. 11.47.50.1 Lê Tự Mỹ - vợ : Nguyễn Thị Nhưng - Bà Hượt
              2. 11.48.50.2 Lê Tự Châm - vợ : Hà Thị Nghi
              3. 11.49.50.3 Lê Tự Gốc - vợ : Nguyễn Thị Kim
              4. 11.50.50.4 Lê Tự Lược -vợ : Nguyễn Thị Số
              5. 11.51.50.5 Lê Thị Dinh
              6. 11.52.50.6 Lê Thị Chi
              7. 11.53.50.7 Lê Thị Kim

                       
                         
5. Vợ :  Nguyễn Thị  Nhung -  Bà Hượt  

6. Con : Có 7 người con : 
              1. 12.79.47.1 Lê Tự Cánh
                2. 12.80.47.2 Lê Tự Buội - vợ : Nguyễn Thị Toan
                3. 12.81.47.3 Lê Thị Sinh
                4. 12.82.47.4 Lê Thị Thước
                5. 12.83.47.5 Lê Thị  Cương
                6. 12.84.47.6 Lê Thị Thiệt
                7. 12.85.47.7 Lê Thị Nhỏ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
7. Đặc điểm :.......