11.45.35.1 Lê Tự Ghẻ

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                         
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                    
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                           ||
                           v
7.17.8.1 Lê Tự Hoàng 7.18.8.2 Lê Tự Khương 7.19.8.3 Lê Tự Đố 7.20.8.4 Lê Tự Trùm 7.21.8.5 Lê Tự Lấp 7.22.8.6 Lê Tự Hoành
                                                                                                                                                                                                   ||
                                                                                                                                                                                                   v
8.14.22.1 Lê Tự Ảnh 8.15.22.2 Lê Tự Xê 8.16.22.3 Lê Tự Uông
                                                                                                                                             ||
                                                                                                                                             v
9.32.14.1 Lê Tự Nhiều 9.33.14.2 Lê Tự Hạt 9.34.14.3 Lê Tự Cúc
                                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                                           v
10.35.34.1 Lê Tự Đông 10.36.34.2 Lê Tự Hiệp
                                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                                       v
11.45.35.1 Lê Tự Ghẻ
                                                                                                                                                    ||
                                                                                                                                                    v
                                                                         
12.74.45.1 Lê Tự Dó 12.75.45.2 Lê Tự Cước 12.76.45.3 Lê Tự Mục 12.77.45.4 Lê Tự Được
                                  
2. Cha :  10.35.34.1 Lê Tự Đông

3. Mẹ : Bà Cư

4. Anh chị em : là con duy nhất : 
                    11. 45.35.1 Lê Tự Ghẻ      


5. Vợ : Nguyễn Thị Có

6. Con : Có 4 người con :
                
1. 12.74.45.1 Lê Tự Dó
                2. 12.75.45.2 Lê Tự Cước
                3. 12.76.45.3 Lê Tự Mục
                4. 12.77.45.4 Lê Tự Được 
                                      
7. Đặc điểm :