11.41.30.1 Lê Tự Chiếm 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                         
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                    
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                           ||
                           v
7.17.8.1 Lê Tự Hoàng 7.18.8.2 Lê Tự Khương 7.19.8.3 Lê Tự Đố 7.20.8.4 Lê Tự Trùm 7.21.8.5 Lê Tự Lấp 7.22.8.6 Lê Tự Hoành
                                                                                                                                                                                                   ||
                                                                                                                                                                                                   v
8.14.22.1 Lê Tự Ảnh 8.15.22.2 Lê Tự Xê 8.16.22.3 Lê Tự Uông
                                                                                                                                             ||
                                                                                                                                             v
9.32.14.1 Lê Tự Nhiều 9.33.14.2 Lê Tự Hạt 9.34.14.3 Lê Tự Cúc
                                                                                                  ||
                                                                                                  v
10.26.32.1 Lê Tự Học 10.27.32.2 Lê Tự Môn 10.28.32.3 Lê Tự Bời 10.29.32.4 Lê Tự Lợi 10.30.32.5 Lê Tự Lời
                                                                                                                                                                               ||
                                                                                                                                                                               v
    11.41.30.1 Lê Tự Chiếm
                                  | |
                                  v     
     
12.66.41.1 Lê Tự Thìn 12.67.41.2 Lê Tự Em
                                  
2. Cha : 10.30.32.5 Lê Tự Lời

3. Mẹ :  Trương Thị Lẫm 

4. Anh chị em : là con duy nhất : 
                       1. 11.41.30.1 Lê Tự Chiếm                                                                                                                                                                  

5. Vợ :  Nguyễn Thị Cần

6. Con : Có 2 người con :
                1. 12.66.41.1 Lê Tự Thìn
                2. 12.67.41.2 Lê Tự Em - vợ : Nguyễn Thị Kít               

7. Đặc điểm :