11.40.21.1 Lê Tự Tuấn

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                         
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                    
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                           ||
                           v
7.17.8.1 Lê Tự Hoàng 7.18.8.2 Lê Tự Khương 7.19.8.3 Lê Tự Đố 7.20.8.4 Lê Tự Trùm 7.21.8.5 Lê Tự Lấp 7.22.8.6 Lê Tự Hoành
                  ||
                  v
                  


                                                                                                                                                                                                   


8.12.17.1 Lê Tự Thuyền 8.13.17.2 Lê Tự Điển
                                                         || 
                                                         v                                                                                           
9.28.13.1 Lê Tự Lanh 9.29.13.2 Lê Tự Đáo 9.30.13.3 Lê Tự Phụng 9.31.13.4 Lê Tự Hạt
                   ||
                   v
10.19.28.1 Lê Tự Đẻo 10.20.28.2 Lê Tự Hữu 10.21.28.3 Lê Tự Tố 10.22.28.4 Lê Tự Beo 10.23.28.5 Lê Tự Tự
                                                                                           ||
                                                                                           v
11.40.21.1 Lê Tự Tuấn
                                                                                         ||
                                                                                         v      
     
12.61.40.1 Lê Tự Cung 12.62.40.2 Lê Tự Tá 12.63.40.3 Lê Tự Trì 12.64.40.4 Lê Tự Diệm 12.65.40.5 Lê Tự Phố
                                                                                                                

2. Cha : 10.21.28.3 Lê Tự Tố

3. Mẹ :  3 bà : Đắp - Đạm - Bếp

4. Anh chị em : là con duy nhất :
          1. 11.40.21.1 Lê Tự Tuấn                       

5. Vợ :  Trương Thị Quy 
        
6. Con :  Có 5 người con : 

               1. 12.61.40.1 Lê Tự Cung
               2. 12.62.40.2 Lê Tự Tá
               3. 12.63.40.3 Lê Tự Trì
               4. 12.64.40.4 Lê Tự Diệm - vợ : Lưu Thị Em - Nguyễn Thị Bình
               5. 12.65.40.5 Lê Tự Phố 
                             
7. Đặc điểm :