11.35.20.2Bàn        


1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                         
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                    
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                           ||
                           v
7.17.8.1 Lê Tự Hoàng 7.18.8.2 Lê Tự Khương 7.19.8.3 Lê Tự Đố 7.20.8.4 Lê Tự Trùm 7.21.8.5 Lê Tự Lấp 7.22.8.6 Lê Tự Hoành
                  ||
                  v
                  


                                                                                                                                                                                                   


8.12.17.1 Lê Tự Thuyền 8.13.17.2 Lê Tự Điển
                                                         || 
                                                         v                                                                                           
9.28.13.1 Lê Tự Lanh 9.29.13.2 Lê Tự Đáo 9.30.13.3 Lê Tự Phụng 9.31.13.4 Lê Tự Hạt
                   ||
                   v
10.19.28.1 Lê Tự Đẻo 10.20.28.2 Lê Tự Hữu 10.21.28.3 Lê Tự Tố 10.22.28.4 Lê Tự Beo 10.23.28.5 Lê Tự Tự
                                                        ||
                                                        v
11.34.20.1 Lê Tự Tình 11.35.20.2 Lê Tự Bàn 11.36.20.3 Lê Tự Luận 11.37.20.4 Lê Tự Lý 11.38.20.5 Lê Tự Quý 11.39.20.6 Lê Tự Điện
                                                   ||
                                                   v   
12.49.35.1 Lê Tự Cận 12.50.35.2 Lê Tự Lệ
12.51.35.3 Lê Tự Tự 12.52.35.4 Tự Tiện
                                                            

2. Cha :   10.20.28.2 Lê Tự Hữu        

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Kiên - Nguyễn Thị Hiền.

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 6 anh chi em :

              1. 11.34.20.1 Lê Tự Tình - vơ : Bà Tứ
              2. 11.35.20.2 Lê Tự Bàn - vợ : Lê Công Thị Liên
              3. 11.36.20.3 Lê Tự Luận - vợ : Nguyễn Thị Lực
              4. 11.37.20.4 Lê Tự Lý - vợ : Lưu Thị Trung
              5. 11.38.20.5 Lê Tự Quý - vợ : Bà Phú
              6. 11.39.20.6 Lê Tự Điện - vợ : Phan Thị An
     

                       
5. Vợ :  Lê Công Thị Liên
        
6. Con :  Có 4 người con : 

                    1. 12. 49.35.1 Lê Tự Cận - vợ : Bà Nghệ - Bà Nữa
                    2. 12.50.35.2 Lê Tự Lệ - vơ : Nguyễn Thị Sành
                    3. 12.51.35.3 Lê Tự Tự
                    4. 12.52.35.4 Lê Tự Tiện 

                       
7. Đặc điểm :