11.30.16.2 Lê Tự Trâm 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                 ||
                 v
6.6.3.1 Lê Tự Hạp 6.7.3.2 Lê Tự Đấu
                                              ||
                                              v


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                  
7.12.7.1 Lê Tự Linh 7.13.7.2 Lê Tự Nha 7.14.7.3 Lê Tự Mật 7.15.7.4 Lê Tự Khoan 7.16.7.5  Lê Tự Ý
                                                 ||
                                                 v
8.11.13.1 Lê Tự Trà
                                                ||
                                                v
9.22.11.1 Lê Tự Hóa 9.23.11.2 Lê Tự Minh 9.24.11.3 Lê Tự Đúc 9.25.11.4 Lê Tự Hiệp
                                                   ||
                                                   v
10.16.23.1 Lê Tự Trụ
                                                ||
                                                v
11.29.16.1 Lê Tự Ưng 11.30.16.2 Lê Tự Trâm
                                                                 ||
                                                                 v
12.36.30.1 Lê Tự Ngọ 12.37.30.2 Lê Tự Nồi

     

2. Cha :  10.16.23.1 Lê Tự  Trụ

3. Mẹ :  Bà Nhiêu - Bà Huyền - Bà Tuyền - Bà Ngũ

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong 2 anh chị em :
                  1. 11.29.16.1 Lê Tự Ưng - vợ : Nguyễn Thị Giới - Bà Chai
                  2. 11.30.16.2 Lê Tự Trâm - vợ : Võ Thị Bửu - Bà Chút    
                      

5. Vợ :  Võ Thị Bửu -  Bà  Chút

6. Con : Có 2 người con :    
                 1. 12.36.30.1 Lê Tự Ngọ - vợ : Đoàn Thị Hàng
              2. 12.37.30.2 Lê Tự Nồi - vợ : Nguyễn Thị Găng

7.  Đặc điểm :