11.3.3.1 Lê Tự Thừa
Vợ con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.3.7.1 Lê Tự Chức