11.18.10.4 Lê Tự Chất
Vợ con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.10.13.1 Lê Tự Thọ