11.17.10.3 Lê Tự Cừu
Vợ con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.10.13.1 Lê Tự Thọ