11.15.10.1 Lê Tự Quán

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||                                                                                                          
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                    ||
                                    v
4.1.1.1 Lê Tự Nhuận 4.2.1.2 Lê Tự Nhàn
                                                  ||
                                                  v
5.2.2.1 Lê Tự Quắc
                                                 ||
                                                 v
6.4.2.1 Lê Tự Bình 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
                                                                     ||
                                                                     v                                                                                                                                   
7.1.5.1 Lê Tự Kiêu 7.2.5.2 Lê Tự Truyền 7.3.5.3 Lê Tự Ngân 7.4.5.4 Lê Tự Thôn 7.5.5.5 Lê Tự Nào 7.6.5.6 Lê Tự Dụng 7.7.5.7  Lê Tự Vào
               ||
               v
8.1.1.1 Lê Tự Tấn 8.2.1.2 Lê Tự Thước 8.3.1.3 Lê Tự Quyên 8.4.1.4 Lê Tự Quyến 8.5.1.5 Lê Tự Khởi 8.6.1.6 Lê Tự Siêu 8.7.1.7 Lê Tự Tần 8.8.1.8 Lê Tự Thủ
                                                                                                                             ||
                                                                                                                             v
9.13.5.1 Lê Tự Phái 9.14.5.2 Lê Tự Đối 9.15.5.3 Lê Tự Tiền 9.16.54 Lê Tự Dụng
                                                                    ||
                                                                    v
10.10.13.1 Lê Tự Thọ (Cữu)
                                                                ||
                                                                v
11.15.10.1 Lê Tự Quán 11.16.10.2 Lê Tự Xá 11.17.10.3 Lê Tự Cừu 11.18.10.4 Lê Tự Chất 11.19.10.5 Lê Thị Lý 11.20.10.6 Lê Tự Trường 11.21.10.7 Lê Thị Lựu 11.22.10.8 Lê Thị Triều 11.23.10.9 Lê Thị Út 11.24.10.10 Lê Thí Trốn
           ||
           v
12.16.15.1 Lê Tự Hoành 12.17.15.2 Lê Tự Định 12.18.15.3 Lê Tự Lợi 12.19.15.4 Lê Tự Chí 12.20.15.5 Lê Tự Em 12.21.15.6 Lê Tự Châu 12.22.15.7 Lê Thị Xin 12.23.15.8 Lê Thị Tin 12.24.15.9 Lê Thi Găng

2. Cha : 10.10.13.1 Lê Tự Thọ

3. Mẹ : Nguyễn Thị Thuận

4. Anh chị em : là trưởng trong số 10 anh chị em :
             1. 11.15.10.1 Lê Tự Quán - vợ : Hà Thị Thứ
            2. 11.16.10.2 Lê Tự Xá - vợ : Nguyễn Thị Tồn
            3. 11.17.10.3 Lê Tự Cừu
            4. 11.18.10.4 Lê Tự Chất
            5. 11.19.10.5 Lê Thị Lý
            6. 11.20.10.6 Lê Tự Trường
            7. 11.21.10.7 Lê Thị Lựu
            8. 11.22.10.8 Lê Thị Triều
            9. 11.23.10.9 Lê Thị Út
          10. 11.24.10.10 Lê Thị Trốn

5. Vợ :  Hà Thị Thứ

6. Con :  Có 9 người con :
              1. 12.16.15.1 Lê Tự Hoành
              2. 12.17.15.2 Lê Tự Định
              3. 12.18.15.3 Lê Tự Lợi - vợ : Bà Giới - Bà Nam
              4. 12.19.15.4 Lê Tự Chí - vợ : Đoàn Thị Hiệp
              5. 12.20.15.5 Lê Tự Em
              6. 12.21.15.6 Lê Tự Châu - vợ : Bà Chót - Bà Lợi
              7. 12.22.15.7 Lê Thị Xin
              8. 12.23.15.8 Lê Thị Tin
              9. 12.24.15.9 Lê Thị Găng            

7. Đặc điểm :