11.11.5.6 Lê Tự Nhạn
Vợ con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu