11.101.118.2 Lê Tự Hào

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                                                       ||
                                                                                       v                                                                                                                                                      
7.44.20.1 Lê Tự Trá 7.45.20.2 Lê Tự Hay 7.46.20.3 Lê Tự Láng 7.47.20.4 Lê Tự Dư 7.48.20.5 Lê Tự Quyện 7.49.20.6 Lê Tự Ngư
                 ||
                 v
8.49.44.1 Lê Tự Bi 8.50.44.2 Lê Tự Liên 8.51.44.3 Lê Tự Xuân 8.52.44.4 Lê Tự Tế 8.53.44.5 Lê Tự Họa
                                                    ||
                                                    v
9.77.50.1 Lê Tự Châu 9.78.50.2 Lê Tự Nhu 9.79.50.3 Lê Tự Trừng 9.80.50.4 Lê Tự Nghi 9.81.50.5 Lê Tự Ý
                                                     ||
                                                     v
10.116.78.1 Lê Tự Thái 10.117.78.2 Lê Tự Nịch 10.118.78.3 Lê Tự Thành 10.119.78.4 Lê Tự Nên 10.120.78.5 Lê Tự Cơ 10.121.78.6 Lê Tự Lai 10.122.78.7  Lê Tự Lập 10.123.78.8 Lê Tự Danh 10.124.78.9 Lê Tự Út 10.125.78.10 Lê Tự Ít 10.126.78.11 Lê Tự Ngữ 10.127.78.12 Lê Tự Thìn
                                                  ||
                                                  v
11.100.118.1 Lê Tự Hiến 11.101.118.2 Lê Tự Hảo
                                                                   ||
                                                                    v
12.232.101.1 Lê Tự Tâm 12.233.101.2 Lê Tự Tuân 12.234.101.3 Lê Tự Thủm

2. Cha :  10.118.78.3 Lê Tự Thành

3. Mẹ :  (xuất giá)

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 2 anh em :

                           1. 11.100.118.1 Lê Tự Hiến - vợ :  Trương Thị Thạch - Nguyễn Thị Em
                           2. 11.101.118.2 Lê Tự Hảo - vợ : Trần Thị Thí                           
5. Vợ :  Trần Thị Thí 

6. Con : Có 3  người con :
               1. 12.232.101.1 Lê Tự Tâm
               2. 12.233.101.2 Lê Tự Tuân
               3. 12.234.101.3 Lê Tự Thủm
              

7. Đặc điểm :.......