10.99.65.1 Lê Tự Luận
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.65.46.1 Lê Tự Sanh