10.98.63.3 Lê Tự Trừng
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.63.45.2 Lê Tự Chuột