10.97.63.2 Lê Tự Ních
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.63.45.2 Lê Tự Chuột