10.95.62.3 Lê Tự Hổ
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.62.45.1 Lê Tự Cũng