10.93.62.1 Lê Tự Tài
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.62.45.1 Lê Tự Cũng