10.91.60.5 Lê Tự Niêm
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.60.44.2 Lê Tự Tụng