10.90.60.4 Lê Tự Nguyện
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.60.44.2 Lê Tự Tụng