10.89.60.3 Lê Tự Danh
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.60.44.2 Lê Tự Tụng