10.86.59.4 Lê Tự Vô Danh
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.59.44.1 Lê Tự Tạo