10.85.59.3 Lê Tự Thạch
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.59.44.1 Lê Tự Tạo