10.82.56.3 Lê Tự Bản
       Vợ con :Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.56.42.4 Lê Tự Tấn