10.8.7.6 Lê Thị Tá
     Chồng con :
     Xem cây gia phả của cha : 9.7.2.1 Lê Tự Bế