10.78.54.5 Lê Tự Khánh
        Vợ con : Không rõ
        Xem cây gia phả của cha : 9.54.42.2 Lê Tự Du