10.77.54.4 Lê Tự Liên
        Vợ con : Không rõ
        Xem cây gia phả của cha : 9.54.42.2 Lê Tự Du