10.76.54.3 Lê Tự Hưng

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Ảo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                                        v
9.53.42.1 Lê Tự Nhuận 9.54.42.2 Lê Tự Du 9.55.42.3 Lê Tự Tân 9.56.42.4 Lê Tự Tấn 9.57.42.5 Lê Tự Tài 9.58.42.6 Lê Tự Đa
                                                                          ||
                                                                          v
10.74.54.1 Lê Tự Giai 10.75.54.2 Lê Tự Vượng 10.76.54.3 Lê Tự Hưng 10.77.54.4 Lê Tự Liên 10.78.54.5 Lê Tự Khanh 10.79.54.6 Lê Tự Cảnh
                                                                                 ||
                                                                                 v
11.69.76.1 Lê Tự Chuột 11.70.76.2 Lê Tự Trứ 11.71.76.3 Lê Tự Lưu 11.72.76.4 Lê Tự Lai 11.73.76.5 Lê Tự Hán 11.74.76.6 Lê Thị Trường 11.75.76.7 Lê Thị Hành 11.76.76.8 Lê Thị Tiêu 11.77.76.9 Lê Thị Đương 11.78.76.10 Lê Thị Ty
          
                                                        

2. Cha :  9.54.42.2 Lê Tự  Du

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Diệt

4. Anh chị em : là con thứ 3 trong 6 anh chi em : 
                       1. 10.74.54.1 Lê Tự Giai
                      2. 10.75.54.2 Lê Tự Vượng - vợ : Nguyễn Thị Cự - Bà Út
                      3. 10.76.54.3 Lê Tự Hưng - vợ : Nguyễn Thị Luân
                      4. 10.77.54.4 Lê Tự Liên
                      5. 10.78.54.5 Lê Tự Khanh
                      6. 10.79.54.6 Lê Tự Cảnh        

     

 5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Luân

6. Con : Có 10 người con : 
              1. 11.69.76.1 Lê Tự Chuột - vơ : Trương Thị Chít
              2. 11.70.76.2 Lê Tự Trứ - vợ : Nguyễn Thị Tâm
              3. 11.71.76.3 Lê Tự Lưu
              4. 11.72.76.4 Lê Tự Lai
              5. 11.73.76.5 Lê Tự Hán
              6. 11.74.76.6 Lê Thị Trường
              7. 11.75.76.7 Lê Thị Thành
              8. 11.76.76.8 Lê Thị Tiên
              9. 11.77.76.9 Lê Thị Đương
            10. 11.78.76.10 Lê Thị Ty

                 

7. Đặc điểm :.......