10.75.54.2 Lê Tự Vượng

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Ảo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                                        v
9.53.42.1 Lê Tự Nhuận 9.54.42.2 Lê Tự Du 9.55.42.3 Lê Tự Tân 9.56.42.4 Lê Tự Tấn 9.57.42.5 Lê Tự Tài 9.58.42.6 Lê Tự Đa
                                                                          ||
                                                                          v
10.74.54.1 Lê Tự Giai 10.75.54.2 Lê Tự Vượng 10.76.54.3 Lê Tự Hưng 10.77.54.4 Lê Tự Liên 10.78.54.5 Lê Tự Khanh 10.79.54.6 Lê Tự Cảnh
                                                ||
                                                v
11.68.75.1 Lê Tự Tý
          
                                                        

2. Cha :  9.54.42.2 Lê Tự  Du

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Diệt

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong 6 anh chi em : 
                       1. 10.74.54.1 Lê Tự Giai
                      2. 10.75.54.2 Lê Tự Vượng - vợ : Nguyễn Thị Cự - Bà Út
                      3. 10.76.54.3 Lê Tự Hưng - vợ : Nguyễn Thị Luân
                      4. 10.77.54.4 Lê Tự Liên
                      5. 10.78.54.5 Lê Tự Khanh
                      6. 10.79.54.6 Lê Tự Cảnh        

     

 5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Cự - Bà Út

6. Con : Có 1 người con : 
                      1. 11.68.75.1 Lê Tự Tý - vợ : 3 bà : Dê - Thúy - Á

7. Đặc điểm :.......