10.73.52.2 Lê Tự Bắc
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.52.41.2 Lê Tự Điệu