10.71.51.3 Lê Tự Dụng

       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.51.41.1 Lê Tự Tồn