10.70.51.2 Lê Tự Ních
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.51.41.1 Lê Tự Tồn