10.7.7.5 Lê Thị Mưu
     Chồng con :
     Xem cây gia phả của cha : 9.7.2.1 Lê Tự Bế