10.66.49.4 Lê Tự Can
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.49.40.1 Lê Tự Quan