10.63.49.1 Lê Tự Kham

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Áo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                               ||
                                                                                               v
9.49.40.1 Lê Tự Quan 9.50.40.2 Lê Tự Tường
                                                                    ||
                                                                    v
10.63.49.1 Lê Tự Kham 10.64.49.2 Lê Tự Tú 10.65.49.3 Lê Tự Tích 10.66.49.4 Lê Tự Can
                   ||
                   v
11.57.63.1 Lê Tự Đức 11.58.63.2 ê Tự Khuyến
          
                                                        

2. Cha :  9.49.40.1  Lê Tự  Quan

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Đạo

4. Anh chị em : là con trưởng trong 4 anh chi em : 
                         1. 10.63.49.1 Lê Tự Kham -vợ : Nguyễn Thị Kham - Nguyễn Thị Vái
                      2. 10.64.49.2 Lê Tự Tú -vợ : 3 bà : Bá - Tùng -  Thành
                      3. 10.65.49.3 Lê Tự Tích - vợ : Võ Thị Huỳnh
                      4. 10.66.49.4 Lê Tự Can
 
  

5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Kham - Nguyễn Thị  Vái

6. Con : Có 2 người con : 
                           1. 11.57.63.1 Lê Tự Đức - vợ : Nguyễn Thị Tù
                           2. 11.58.63.2 Lê Tự Khuyến - vợ : Trương Thị Trì 

7. Đặc điểm :.......