10.61.47.3 Lê Tự Bình
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.47.21.1 ê Tự Giá