10.60.47.2 Lê Tự Liệu
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.47.21.1 ê Tự Giá